Πειραματικός Αγρός

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την επιστημονική καθοδήγηση πλειάδας έμπειρων καθηγητών του Πανεπιστημίου, επικεφαλής των οποίων είναι ο καθηγητής κ. Ε. Παπλωματάς.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης θα προετοιμάσει νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τα γνωστικά αντικείμενα της Γεωργίας Ακριβείας, Θερμοκηπίων και Υδροπονικών Καλλιεργειών, της Φυτοπροστασίας Βιομηχανικών Φυτών και Σιτηρών (βαμβάκι, σιτηρά καλαμπόκι), της Μελισσοκομίας και των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών.

 • Θα συσταθούν και θα εκπαιδευτούν 2 ομάδες των 25 ατόμων η κάθε μία στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας και Θερμοκηπίων και Υδροπονικών Καλλιεργειών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες για κάθε ομάδα και συνολικά 5 ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική (1 group Δεκέμβριο 2019 και 1 group Ιανουάριο 2020) και αφορά στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας τόσο σε καλλιέργειες αγρού όσο και σε καλλιέργειες κάτω από ελεγχόμενα περιβάλλοντα (θερμοκήπια) μέσω δια δραστικής εκπαίδευσης και επιδεικτικών εφαρμογών με στόχο την εξοικείωση στη μεταφορά σύγχρονης τεχνολογίας στη γεωργία.
 • Θα συσταθούν και θα εκπαιδευτούν 2 ομάδες των 25 ατόμων η κάθε μία στον τομέα της Φυτοπροστασίας Βιομηχανικών Φυτών και Σιτηρών (βαμβάκι, σιτηρά, καλαμπόκι). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες για κάθε ομάδα και συνολικά 5 ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση (1 group Δεκέμβριο 2019 και 1 group Ιανουάριο 2020) και αφορά στη διάγνωση ασθενειών, εχθρών και ζιζανίων σε βαμβάκι, σιτηρά, καλαμπόκι και στη διαχείριση της φυτοπροστασίας των καλλιεργειών από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή.
 • Θα συσταθούν και θα εκπαιδευτούν 2 ομάδες των 25 ατόμων η κάθε μία στον τομέα της Μελισσοκομίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες για κάθε ομάδα (1 group Μάιο 2020 και 1 group Ιούνιο 2020), κατά την διάρκεια των οποίων 4 ώρες είναι θεωρία και 16 ώρες πρακτική άσκηση. Η θεωρητική εκπαίδευση θα περιλαμβάνει θέματα εξοικείωσης με τη μέλισσα, βασικών μελισσοκομικών χειρισμών και διαχείρισης ασθενειών. Η πρακτική εκπαίδευση θα περιλαμβάνει εξάσκηση στο μελισσοκομείο, επιθεώρηση μελισσιού και αναγνώριση των σημαντικότερων ασθενειών.
 • Θα συσταθούν και θα εκπαιδευτούν 2 ομάδες των 25 ατόμων η κάθε μία στον τομέα των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες για κάθε ομάδα (1 group Μάιο 2020 και 1 group Ιούνιο 2020), κατά την διάρκεια των οποίων 4 ώρες είναι θεωρία και 16 ώρες πρακτική άσκηση στον αγρό και στο θερμοκήπιο του Πειραματικού Αγρού με αντικείμενα, α) την εφαρμογή «ορθών καλλιεργητικών τεχνικών» στα φαρμακευτικά/αρωματικά φυτά για βέλτιστες αποδόσεις και παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και β) την διαδικασία παραγωγής εγγυημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης. Οι αιτήσεις του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος θα ανοίξουν το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Σκοπός Προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση νέων που προέρχονται από περιαστικά, αλλά και αστικά περιβάλλοντα επάνω σε 4 τομείς κλειδιά για την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας και της επανακινητοποίησης των νέων, συμβάλλοντας στην οικονομία της υπαίθρου. Σκοπός, επίσης, είναι να δοθεί η ευκαιρία σε νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα της χρήσης νέων τεχνολογιών στη γεωργία, στη φυτοπροστασίας βιομηχανικών φυτών και σιτηρών, στη μελισσοκομία και στην καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Νέοι αγρότες, άνεργοι και υποαπασχολούμενοι με λίγη ή καθόλου εμπειρία στην μελισσοκομία, στην καλλιέργεια των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, στη διαχείριση της φυτοπροστασίας σε καλλιέργειες βιομηχανικών και σιτηρών και στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στη γεωργία, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν πρακτική και θεωρητική γνώση προκειμένου να ειδικευθούν στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.
 • Νέοι αγρότες οι οποίοι χρειάζονται επαγγελματική και εξειδικευμένη εκπαίδευση.
 • Πεπειραμένοι αγρότες που χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τις νέες πρακτικές καλλιέργειας και οι οποίοι μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο καθοδήγησης θα μπορέσουν να διερευνήσουν θέματα που εκτείνονται από την σπορά ως την συγκομιδή.
 • Οι συμμετέχοντες της εκπαίδευσης στη Μελισσοκομία δεν πρέπει να είναι αλλεργικοί σε κεντρίσματα μέλισσας.

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση στην Γεωργία Ακριβείας και Θερμοκηπίων και Υδροπονικών Καλλιεργειών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Εξοικείωση στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε καλλιέργειες αγρού
 • Παρουσίαση και δυνατότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών σε καλλιέργειες κάτω από ελεγχόμενα περιβάλλοντα (θερμοκήπια)
 • Ανάπτυξη εργαλείων από μεταφορά γνώσης σύγχρονων τεχνολογιών στη γεωργία

Το πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση στη Φυτοπροστασία Βιομηχανικών Φυτών και Σιτηρών (βαμβάκι, σιτηρά, καλαμπόκι). περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Διάγνωση των κυριότερων ασθενειών στο βαμβάκι, σιτηρά, καλαμπόκι.
 • Αναγνώριση εχθρών (εντόμων) και ζιζανίων στις καλλιέργειες.
 • Τρόποι ολιστικής διαχείρισης της φυτοπροστασίας των καλλιεργειών από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή.

Το πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση στη Μελισσοκομία περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Προετοιμασία μελισσοκομικού εξοπλισμού
 • Εξοικείωση με τις μέλισσες
 • Μελισσοκομικοί χειρισμοί στη διάρκεια του έτους
 • Ασθένειες και εχθροί των μελισσών

Το πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση στα Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Εξοικείωση με το πολλαπλασιαστικό υλικό αρωματικών φυτών
 • Καλλιέργεια φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών
 • Καλλιεργητικές τεχνικές (λίπανση, άρδευση, διαχείριση των ζιζανίων, συγκομιδή)

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2019-20

Κωπαΐδα (πλησίον πόλης Αλιάρτου, Βοιωτία). Εφίσταται η προσοχή των αιτούμενων στο χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων. Ο πειραματικός αγρός είναι στην Κωπαΐδα, στην πόλη της Αλιάρτου στη Βοιωτία.

Διάρκεια δράσης

 • 3 ημέρες για την εκπαίδευση στη Γεωργία Ακριβείας και Θερμοκηπίων και Υδροπονικών Καλλιεργειών (Δεκέμβριος 2019 και Ιανουάριος 2020)
 • 3 ημέρες για την εκπαίδευση στη Φυτοπροστασία Βιομηχανικών Φυτών και Σιτηρών (Δεκέμβριος 2019 και Ιανουάριος 2020)
 • 3 ημέρες για την εκπαίδευση στη Μελισσοκομία (Μάιος 2020 και Ιούνιος 2020)
 • 3 ημέρες για την εκπαίδευση στα Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά (Μάιος 2020 και Ιούνιος 2020)

Η παρουσία είναι υποχρεωτική.
Τα μαθήματα δύναται να πραγματοποιηθούν όλη την εβδομάδα (μέγιστη διάρκεια ανά ημέρα 8 ώρες).

Χρήσιμες πληροφορίες

Η μετακίνηση στην περιοχή διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων θα γίνεται με ιδιωτικά μέσα των συμμετεχόντων.
Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ενημερώσουν τους υπευθύνους ποια εκπαίδευση από τις 4 παρεχόμενες θα ήθελαν να παρακολουθήσουν, μέσω της συμπλήρωσης μίας εκ των 4 εκπαιδεύσεων στο πεδίο της αίτησης ‘Τι θέλεις να παρακολουθήσεις’.
Θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

Άρτεμις Ρήγου
Γραφείο Διαχείρισης Φυσικού έργου (PMO) Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά οδός 75, Αθήνα, 11855, τηλ. 210-5294963, 210-5294964