Άξονες Δράσης

Boosting SOcial and Organic farming for inclUsive and sustainable gRowing eConomiEs - SOURCE

Η Νέα Γεωργία Νέα Γενιά συμμετέχει ως εταίρος στο έργο Erasmus+ με τίτλο "Boosting Social and Organic Farming for Inclusive & Sustainable Growing Economies - SOURCE", με συντονιστή το Agriform Parma και εταίρο το πανεπιστήμιο Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (volt SZIE). Στόχος είναι η ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας με κοινωνικό πρόσημο (κοινωνική γεωργία) και η υποστήριξη αγροτών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων συμβάλλοντας σε ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό οικοσύστημα χωρίς αποκλεισμούς.

Κύριοι Στόχοι

Συγκεκριμένα, ο κύριος στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ κοινωνικής γεωργίας και βιολογικής γεωργίας με την υποστήριξη και αναβάθμιση τόσο των διαδικασιών και των δεξιοτήτων των αγροτών, όσο και των υποψηφίων για τη διάδοση της βιολογικής και κοινωνικής γεωργίας για βιώσιμα οικοσυστήματα.

Το έργο θα συμβάλει στη βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών κατάρτισης και στο σχεδιασμό ενός κοινού προγράμματος σπουδών για τον λεγόμενο «κοινωνικό και βιολογικό παραγωγό» ενισχύοντας την πράσινη καινοτομία και τη μετάβαση σε βιώσιμες κοινωνίες παραγωγής χωρίς αποκλεισμούς.

Οι δραστηριότητες του έργου προβλέπουν

  • μια συλλογή βέλτιστων πρακτικών για την κοινωνική και τη βιολογική γεωργία σε επίπεδο ΕΕ και την ανάλυσή τους για τη δημιουργία μιας βάσης γνώσεων και δεδομένων που θα αποτελέσουν κοινό έδαφος για μελλοντική ανάπτυξη.
  • την περιγραφή του προφίλ και το αναλυτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του κοινωνικού-βιολογικού παραγωγού για τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων.
  • εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών και επιρροή πολιτικής για τη συνδημιουργία συστάσεων πολιτικής για την τόνωση της κοινωνικής και βιολογικής γεωργίας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Ένα ψηφιακό γλωσσάρι επικεντρωμένο στις αγροκοινωνικές πρακτικές
  • Έγγραφο Βέλτιστων Πρακτικών
  • Το προφίλ δεξιοτήτων του κοινωνικού και βιολογικού παραγωγού
  • Πρόγραμμα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον κοινωνικό και βιολογικό παραγωγό
  • Έγγραφο συστάσεων πολιτικής για τα ενδιαφερόμενα μέρη για την υποστήριξη της διάδοσης της κοινωνικής και βιολογικής γεωργίας μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών πολιτικών

Το έργο πραγματοποιείται από Ευρωπαίους εταίρους από την Ιταλία (Agriform), την Ουγγαρία (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences) και την Ελλάδα (Νέα Γεωργία Νέα Γενιά).

Τριήμερο Workshop, Αθήνα

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο "Boosting SOcial and Organic farming for inclUsive and sustainable gRowing eConomiEs - SOURCE" ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά φιλοξένησε στην Αθήνα τους εταίρους από τον οργανισμό Agriform Parma της Ιταλίας και το πανεπιστήμιο Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem από την Ουγγαρία.

Διοργανώθηκε ένα τριήμερο workshop (8, 9 & 10 Ιουνίου 2023) σχετικά με την δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού πλαισίου, όπου άτομα που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες θα μπορούν να εισέρχονται ομαλά στην κοινωνική και επαγγελματική πραγματικότητα μέσω της απασχόλησής τους στον τομέα της βιολογικής γεωργίας.

Στα πλαίσια του workshop παρουσιάστηκε από τον Χρήστο Τσιλική, Social Entrepreneurship Consultant, το θεσμικό πλαίσιο και οι τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Σωματείο Equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισοτητα ΑμεΑ, στον Χολαργό.