Νέα
26.09.2019
Νέα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προγραμματική μελέτη του Κέντρου Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων


Κέντρο καινοτομίας τροφίμου και θερμοκοιτίασης: προγραμματική μελέτη

H πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προεπιλογής  έχει ολοκληρωθεί

Ακολουθεί η ανακοίνωση και στα αγγλικά/ English text follows


Τι είναι το πρόγραμμα "Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά";

Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα. Το Rutgers, το πολιτειακό πανεπιστήμιο του New Jersey (Η.Π.Α.), ηγείται αυτού του καινοτόμου πολυετούς προγράμματος σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Το πρόγραμμα υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

 

Η ιδέα για Κέντρο Καινοτομίας Τροφίμου και Θερμοκοιτίσης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων

Οι εταίροι του έργου, διερευνούν τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός Κέντρου Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων {πρόγραμμα/εγκαταστάσεις}, που θα δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Αναμένεται ότι το εν λόγω Κέντρο Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων θα προσφέρει χρήσιμες και πρακτικές γνώσεις, οι οποίες θα βοηθούν τους νέους επιχειρηματίες να αναπτύξουν μια βιώσιμη καριέρα στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας, να αναπτύξουν αγροτικά προϊόντα προστιθέμενης αξίας και να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις τροφίμων.

 

Προγραμματική μελέτη για την αγροδιατροφή

Οι εταίροι του έργου απευθύνουν την παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προεπιλογής σε συμβούλους που ενδιαφέρονται να διεξαγάγουν προγραμματική μελέτη, για την αξιολόγηση της ανάγκης/ζήτησης του προτεινόμενου Κέντρου Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων και των προγραμμάτων του. Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: Σύγκριση των βέλτιστων μοντέλων θερμοκοιτίασης επιχειρήσεων τροφίμων παγκοσμίως, διεξαγωγή και διευκόλυνση συναντήσεων/εργαστηρίων στην Ελλάδα με φορείς από ολόκληρη τη χώρα και όλους τους υποτομείς τροφίμων/αγροδιατροφής, προσδιορισμό των αναγκών των επιχειρηματιών στους τομείς τροφίμων και γεωργίας και προσδιορισμό των προγραμμάτων που θα πρέπει να αναπτυχθούν για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών, αξιολόγηση των επιλογών και των κριτηρίων τοποθεσίας (μία ή περισσότερες τοποθεσίες), ανάπτυξη ενός σαφώς καθορισμένου επιχειρηματικού σχεδίου και μιας στρατηγικής χρηματοδότησης που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του κέντρου και θα περιλαμβάνει: κατάρτιση αποδοτικών επιχειρηματικών μοντέλων και μοντέλων ιδιοκτησίας, κατάρτιση εκτιμήσεων χρηματοδότησης για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του προγράμματος, προσδιορισμό ενδεχόμενων πηγών χρηματοδότησης του προγράμματος και ανάπτυξης κεφαλαίου και προσδιορισμός εταίρων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και την υλοποίηση του προγράμματος.

 

Προγραματική μελέτη: προαπαιτούμενα προσόντα

Προσόντα:  Εάν σας ενδιαφέρει η διεξαγωγή της εν λόγω προγραμματικής μελέτης, παρακαλούμε να καταθέσετε δήλωση προσόντων, αναφέροντας συνοπτικά τα στοιχεία που αναφέρονται ακολούθως:  Οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν στα αγγλικά και τα ελληνικά. Έπειτα από την εξέταση των προσόντων που θα υποβληθούν στην ομάδα έργου, οι σύμβουλοι που θα επιλεγούν θα λάβουν Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων έως την 21η Οκτωβρίου 2019, για την ρύθμιση των λεπτομερειών του αντικειμένου εργασιών.   

 • Ο Σύμβουλος θα πρέπει να έχει κατ΄ ελάχιστον 5 έτη εμπειρία σε παρόμοια έργα, όπως απαιτείται. Θα πρέπει να αποδείξει σημαντική γνώση και εμπειρία στην δημιουργία, την ανάπτυξη και τη λειτουργία θερμοκοιτίασης επιχειρήσεων ή αποδεδειγμένη εκτεταμένη εμπειρία σχετική με την ανάπτυξη επιχειρήσεων και την επιχειρηματικότητα. Θα προτιμηθεί η εμπειρία στον σχεδιασμό της θερμοκοιτίασης αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων και τις στρατηγικές υλοποίησης, κυρίως στον τομέα των τροφίμων
 • Ο Σύμβουλος θα πρέπει να είναι εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα ή πολυεθνική εταιρεία με παράρτημα στην Ελλάδα ή κοινοπραξία εταιρειών με την ηγετική επιχείρηση να εδρεύει στην Ελλάδα. 
 • Να παράσχει παραδείγματα παρόμοιων μελετών/έργων που έχουν αναληφθεί για υπηρεσίες παρόμοιου μεγέθους, αντικειμένου και πολυπλοκότητας, και κυρίως παραδείγματα έργων που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένα στην ΕΕ ή/και στην Ελλάδα. 
 • Ο Σύμβουλος θα πρέπει να επιδείξει γνώση των ζητημάτων του τομέα των τροφίμων και της γεωργίας στην Ελλάδα και κατανόηση σε βάθος των αναγκών των επιχειρηματιών στους εν λόγω τομείς.   
 • Να παράσχει τουλάχιστον τρεις (3) συστατικές επιστολές από πελάτες σχετικές με το αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων προεπιλογής. Να διασφαλίσει επίσης ότι οι τίτλοι, οι αριθμοί τηλεφώνου και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις ισχύουν.
 • Να παράσχει περιληπτικά ή αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα ή δηλώσεις προηγούμενης εμπειρίας και προσόντων του συνόλου του προσωπικού ή/και των υπεργολάβων, τους οποίους προτείνει ως μέλη της ομάδας έργου.
 • Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται από τα παραπάνω στοιχεία, να παράσχει οιεσδήποτε λοιπές πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις του για την αγορά ή άλλα ειδικά προσόντα για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.
 • Να ενημερώσει για τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Εταιρείας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική διεύθυνση.

Παρακαλούμε να αποστείλετε μέσω email και σε μορφή pdf την δήλωση προσόντων σας,  χρησιμοποιώντας ώς θέμα του email " RFQ - FBIIC" έως τις 14 Οκτωβρίου 2019 στην: 

Έφη Λαζαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλο, Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά, Rutgers University

effie@generationag.org 

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το email και στην  κ. Jessica Paolini στην ακόλουθη διεύθυνση jp1498@njaes.rutgers.edu

 

Request for Qualifications


What is the program "Nea Agriculture for a New Generation"?

The “New Agriculture for a New Generation” program is an initiative that aims to create youth career opportunities and entrepreneurship in the agrifood sector in Greece. Rutgers, the State University of New Jersey (USA) is leading this innovative multiyear program, in partnership with the Agricultural University of Athens and the American Farm School. The program is implemented through an exclusive grant from the Stavros Niarchos foundation. 

 

The idea behind the "Food Business Incubator and Innovation Center"

Project partners are exploring the feasibility of developing a Food Business Incubator and Innovation Center {program/facility(s)} to be located within the greater area of Central and Northern Greece. It is anticipated that this Food Business Incubator and Innovation Center will provide practical, hands-on knowledge that helps entrepreneurial youth establish viable careers in food and agriculture, develop value-added agricultural products, and launch new food businesses.

Project partners are issuing this Request for Qualifications for consultants interested in conducting a Program Study who will assess the need/demand for the proposed Food Business Incubator and Innovation Center and programs. The scope of work includes, but is not limited to:  benchmark best-in-class food incubation models globally; conduct and facilitate meetings/workshops in Greece with stakeholders, from around the country and across food/ag subsectors,  identify food and agricultural entrepreneur needs and the programs that should be developed to address these needs; assess locational options and criteria (one site or multiple sites); develop a well-defined business plan and financial strategy that will insure the sustainability of the center and includes: effective business and ownership models; funding estimates for program planning, development and operations; potential sources of funding for program and capital development;  and public and private sector partners to be involved with program development and delivery.

 

Program study: The qualifications in need

Qualifications: If interested in conducting this program study, please submit your qualifications, succinctly addressing the items listed below. Responses must be in English and in Greek.  Upon review of qualifications submitted to the project team, selected consultants will then be sent a Request for Proposals by October 21, 2019 for a detailed response to a scope of work.

 • The Consultant must have a minimum of 5 years of experience in similar work as requested. Must demonstrate considerable knowledge and experience with the establishment, development and operation of business incubators or proven extensive experience related to business development and entrepreneurship. Experience with developing business incubator planning and implementation strategies, particularly in the food sector, is preferred.
 • The Consultant must be a Greece based firm or a multinational firm with a branch in Greece or a consortium of firms with the leading entity being Greece based.
 • Provide examples of similar studies/projects undertaken for similar services in size, scope and complexity, especially projects undertaken in the EU and/or Greece specifically.
 • The Consultant must demonstrate knowledge of the issues of the food and agricultural sectors in Greece and a solid understanding of the needs of entrepreneurs in these sectors.  
 • Provide at least three (3) references from clients, as may be specifically applicable to the work in this RFQ.  Ensure that titles, phone numbers, and email addresses are current.
 • Provide resumes, curricula vitae, or statements of prior experience and qualifications of all staff and/or sub-contractors proposed as members of the project team.
 • If not covered in the items above, provide any other relevant information regarding your knowledge of the market or other unique qualifications for completing this project.
 • Provide Firm’s contact person, address, telephone number, email address.

Please send  via email a pdf version of your qualification statement, using as an email them "RFQ - FBIIC"  by October 14, 2019 to:

Effie Lazaridou, Managing Director, New Agriculture for a New Generation, Rutgers University

effie@generationag.org

Please also copy in your email Jessica Paolini at jp1498@njaes.rutgers.edu

prosklhsh-ekdhloshs-endiaferontos-gia-thn-programmatikh-meleth-toy-kentroy-kainotomias-toy-trofimoy-kai-thermokoitiashs-agrodiatrofikon-epixeirhseon