Νέα
17.04.2020
Νέα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς φορείς για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης

 

"Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά": Ένα πρόγραμμα για την καινοτομία και την απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» είναι μία πρωτοβουλία για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Rutgers ηγείται αυτού του πολυετούς και πρωτοποριακού προγράμματος σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

 

Ποιο είναι το όραμα του προγράμματος "Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά";

Το όραμα του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» είναι να στηρίξει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων που θα συμβάλλουν θετικά στην επιχειρηματικότητα των νέων, στην αύξηση της απασχόλησης και της καινοτομίας σε ολόκληρο τον αγροδιατροφικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσκληση αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης του προγράμματος που αφορά τα προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Στόχος είναι ο σχεδιασμός στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης ώστε να απαντούν σε συγκεκριμένες ανάγκες του κλάδου συνδυάζοντας την βιωματική εκπαίδευση με την επιστημονική συμβουλευτική αλλά και την επιχειρηματική καθοδήγηση.


Διαδικασία για την επιλογή προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης

Πρώτη φάση: Υποβολή σύντομης επεξηγηματικής έκθεσης

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν σύντομη επεξηγηματική έκθεση, η οποία θα εξεταστεί από Επιτροπή Ελέγχου για το εύλογο της  επιλεξιμότητας και την ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του προγράμματος, αναδεικνύοντας σαφώς:

- την ανάγκη του κλάδου για ένα τέτοιο πρόγραμμα

- το όφελος για τους δικαιούχους και τον τομέα στο σύνολο

- τη συμβολή στην ανάπτυξη της περιφέρειας όπως και ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών

Αναλυτικότερα, η έκθεση θα πρέπει να στοιχειοθετήσει το πώς τα προτεινόμενα προγράμματα:

  1. Συνδέονται με τα προβλήματα και τις ελλείψεις του κλάδου/τομέα ή της περιοχής στην οποία απευθύνονται,
  2. Θεμελιώνουν δράσεις που μπορούν να έχουν διάρκεια και συνέχεια στο μέλλον, αξιοποιώντας δυνατότητες χρηματοδότησης από τρίτους φορείς,
  3. Συνδέονται, συμπληρώνουν και ενισχύουν υπάρχοντες θεσμούς και φορείς, όπου αυτό είναι εφικτό,
  4. Επιδεικνύουν συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους.

Για την επιλογή των προς χρηματοδότηση προτάσεων θα ληφθεί υπόψη η δυνατότητα αντίστοιχης συγχρηματοδότησης από άλλες πηγές οι οποίες μπορεί να είναι ιδιωτικές (π.χ. διεπαγγελματική ένωση) ή δημόσιες (π.χ. περιφερειακές αρχές) ή άλλες πηγές  για την επίτευξη συνεργειών μεταξύ διαφόρων φορέων του χώρου.

 

Περιγραφή σύντομης επεξηγηματικής έκθεσης

Η σύντομη επεξηγηματική έκθεση θα πρέπει να κατατεθεί βάσει συγκεκριμένης φόρμας συμμετοχής η οποία θα χρειαστεί να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο email info@generationag.org με ενδεικτικό τίτλο email “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα κατάρτισης». Μπορείτε να κατεβάσετε την σχετική φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Η προθεσμία για την πρώτη φάση αξιολόγησης, δηλαδή την υποβολή των σύντομων επεξηγηματικών εκθέσεων, πήρε παράταση λόγω των συνθηκών και είναι η 30η Απριλίου 2020.

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η διάρκεια του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης / συμβουλευτικής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 12 μήνες. Επιπλέον στο κείμενο θα πρέπει να υπάρχει αναφορά του κατ’ εκτίμηση αριθμού των συνολικά ωφελούμενων του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος. Η οικονομική συμμετοχή του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» δεν θα ξεπερνά τις 70.000€ κατά πρόταση και οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική συνεισφορά θα πρέπει να καλυφθεί από συμμετοχή άλλων εταίρων.

Δίνεται η δυνατότητα σε φορείς του χώρου (π.χ. ομάδες παραγωγών ή συλλογικά σχήματα) που αδυνατούν να δημιουργήσουν συμπράξεις συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εταίρους για την υποβολή σχετικής πρότασης  εκπαιδευτικού προγράμματος στο χώρο της αγροδιατροφής να απευθυνθούν στο πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» με στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση στο υφιστάμενο δίκτυο συνεργατών του προγράμματος.

Δεύτερη φάση: Υποβολή αναλυτικής πρότασης βάσει συγκεκριμένης φόρμας

Μετά την αξιολόγηση της σύντομης επεξηγηματικής έκθεσης και εφόσον η πρότασή τους προκριθεί στη δεύτερη φάση, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να υποβάλλουν αναλυτική  πρόταση βάσει συγκεκριμένης φόρμας που θα τους δοθεί, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτική τεκμηρίωση, περιγραφή και προϋπολογισμούς. Η αναλυτική πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί  εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος,  το οποίο δεν θα ξεπερνά τις 6 εβδομάδες.

Επιλέξιμοι φορείς

- Συλλογικά σχήματα, συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών που ζητούν εκπαίδευση, τεχνική κατάρτιση, συμβουλευτική υποστήριξη στα μέλη ή στο προσωπικό τους

- Τοπικές αρχές (Δήμοι- Περιφέρειες) που θέλουν να παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε ομάδες νέων που απασχολούνται στο χώρο της αγροδιατροφής

- Επιχειρηματικές ενώσεις ή συστάδες (clusters) εταιρειών και φορέων του χώρου που επιζητούν εκπαίδευση των μελών τους

- Πάροχοι εκπαιδευτικών υπηρεσιών όπως πανεπιστήμια και σχολές που μπορούν να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα που θα ανταποκρίνεται στις τεκμηριωμένες  ανάγκες του κλάδου της αγροδιατροφής

Μη επιλέξιμοι φορείς

- Συμβουλευτικές εταιρείες δεν είναι επιλέξιμες

Προθεσμίες

Η προθεσμία για την πρώτη φάση αξιολόγησης, δηλαδή την υποβολή των σύντομων επεξηγηματικών εκθέσεων, πήρε παράταση και είναι η 30η Απριλίου 2020.

Η προθεσμία για τη δεύτερη φάση επιλογής θα ανακοινωθεί στους προκρινόμενους αιτούντες και δεν θα ξεπερνάει τις 6 εβδομάδες. 

 

Χρήσιμες Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης 

Οι φορείς των προτάσεων που έχουν περάσει στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης, μπορούν να διαβάσουν χρήσιμες απαντήσεις και διευκρινήσεις, εδώ

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Δημήτρη Βολουδάκη, Υπεύθυνο Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο email dimitris@generationag.org ή/και στα τηλ 2130 994041/ 2310 471292. 

prosklhsh-ekdhloshs-endiaferontos-pros-foreis-gia-ylopoihsh-programmaton-katartishs