Σχετικά με εμάς

Κλαδικές Μελέτες

Αμερικανική Γεωργική Σχολή

 • Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν στην Ελλάδα για την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού και ο προσδιορισμός των βασικών προϋποθέσεων και κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας, προκειμένου η αγροτουριστική επιχείριση να είναι βιώσιμη.
  Agro Rural Tourism
 • Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει τη δυνατότητα της καλλιέργειας των εναλλακτικών φρούτων στην Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον με την κατάθεση προτάσεων που θα ενισχύσουν τον κλάδο στοχεύει να τον καταστήσει πιο ελκυστικό για επενδύσεις δίνοντας έτσι μία διέξοδο στην καταπολέμηση της ανεργίας και ειδικά των νέων.
  Alternative Fruit Crops
 • Η παρούσα κλαδική μελέτη προβαίνει σε μία τεχνικοοικονομική ανάλυση της αγοράς της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και των ζυμαρικών. Επισημαίνει όλες τις προκλήσεις και τα εμπόδια που καλούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν για να ανταπεξέλθουν του ανταγωνισμού των μεγάλων επιχειρήσεων. Τέλος επιδεικνύει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την οικοδόμηση της ποιότητας στον τομέα της βιοτεχνικής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και την διαφοροποίηση από τις υπεραγορές, την κωδικοποίηση των παραδοσιακών ελληνικών συνταγών ψωμιού, συμπεριλαμβανομένης και της τυποποίησης τους.
  Bakery Confectionary and Pasta
 • Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση των αναγκών και των απαιτήσεων των εμπλεκόμενων στον ευρύτερο τομέα τα γεωργίας για ηλεκτρονικό εμπόριο, ψηφιακό μάρκετινγκ, διαδικτυακές υπηρεσίες αλλά και η αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών που έχουν ακολουθηθεί σε υπάρχουσες λύσεις, σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
  E-Commerce
 • Η μελέτη αρχικά περιγράφει τη φύση και τη δομή ενός τέτοιας θερμοκοιτίδας. Στην συνέχεια αναλύει τεχνικά, οικονομικά, κι εμπορικά την αναγκαιότητα και τη υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει σε πολλούς τομείς (ερευνητικούς, παραγωγικούς, εμπορικούς), αλλά και σε όλα τα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας.
  Farm Incubator
 • Η μελέτη επικεντρώνεται στην δημιουργία μιας θερμοκοιτίδας επεξεργασίας τροφίμων. Αναλύει τον τρόπο που οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων είναι ένας αποδεδειγμένος μηχανισμός σε παγκόσμιο επίπεδο, για την υποστήριξη της ανάπτυξης των start-ups ώστε να ξεπεραστούν οι αδυναμίες και τα εμπόδια που παρουσιάζονται στον κλάδο. Τέλος η μελέτη παρουσιάζει ένα σχέδιο δημιουργίας μιας τέτοιας θερμοκοιτίδας στον ελλαδικό χώρο.
  Food Processing Incubator
 • Η παρούσα κλαδική μελέτη διερευνάει κατά πόσο ο κλάδος των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών μπορεί να αποτελέσει την απάντηση στην αναζωογόνηση της νεολαίας και τι θα πρέπει να γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση.
  MAPs Sectoral Study
 • Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στους τομείς της μεταποίησης κρέατος και ψαριών, προκειμένου να διερευνήσει και να αξιολογήσει τις προοπτικές για νεανική επιχειρηματικότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας.
  Meat and Fish
 • Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως σκοπό α υποστηρίξει τις εξαγωγικές προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω μιας αναφορά που προσφέρει τεκμηριωμένες προτάσεις αναφορικά με την ελκυστικότητα των εννοιών της μεσογειακής διατροφής και της μεσογειακής κουζίνας σε πέντε διαφορετικές αγορές (ονομάζοντάς τες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία και Ρωσία) και τα τμήματα των αγορών. Επιπλέον, η αναφορά αυτή παρουσιάζει ενδείξεις σχετικά με πιθανό σχεδιασμό/ανάπτυξη προϊόντων και στρατηγικές μάρκετινγκ για τους Έλληνες εξαγωγείς.
  Mediterranean Diet and Cuisine
 • Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι να διερευνήσει αν ο κλάδος της αμπελουργίας θα μπορούσε να είναι η απάντηση στην αύξηση της ανεργίας της νεολαίας κι αν ο τομέας αυτός θα μπορούσε να βελτιώσει την εθνική οικονομία ώστε να ανατραπεί η αρνητική τάση της συνολικότερης οικονομικής κρίσης της χώρας.
  Viticulture Sectoral Study

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Στην παρακάτω μελέτη για τις υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα παρουσιάζονται οι ανάγκες της αγοράς σε θαλασσινά προϊόντα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εγχώριο επίπεδο, και όλες οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου στην Ελλάδα. Επίσης μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη αναδύονται οι ευκαιρίες αλλά και οι προϋποθέσεις που χρειάζονται για το σχεδιασμό και δημιουργία μιας βιώσιμης μονάδας εκτροφής θαλάσσιων προϊόντων.
  Aquaculture
 • Η μελέτη για το ελληνικό κρασί και τα υπόλοιπα αποστάγματα αναφέρεται στην ανάγκη αλλά και στη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου της οινοποιίας στην Ελλάδα, μέσω της παραγωγής αυθεντικών και ποιοτικών προϊόντων και διάθεσής τους στη διεθνή αγορά.
  Greek wines and Distillates
 • Η παρακάτω μελέτη στοχεύει στη συστηματική δημογραφική χαρτογράφηση των νέων, είτε απασχολούμενων είτε άνεργων, που θα μπορούσαν δυνητικά να ασχοληθούν με δραστηριότητες γύρω από τον αγροδιατροφικό τομέα.
  Identifying young people as potential new farmers
 • Η συγκεκριμένη μελέτη προβαίνει σε μία εκτενή οικονομοτεχνική ανάλυση ανά είδος εκτροφής. Παρουσιάζει τις βέλτιστες επιλογές επένδυσης στη ζωική παραγωγή από νέους στο χώρο με το χαμηλότερο δυνατό ρίσκο και με το υψηλότερο δυναμικό ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμες.
  Livestock farming
 • Η κλαδική μελέτη γύρω τομέα της ελαιοκομίας αναφέρεται στις προοπτικές εξέλιξης του ελληνικού ελαιόλαδου κι επιτραπέζιων ελιών στην παγκόσμια αγορά και στη δυνατότητα επέκτασης των ελληνικών εξαγωγών. Επίσης η μελέτη υποδεικνύει την αναγκαιότητα παραγωγής ποιοτικών προϊόντων. Τέλος παρουσιάζει δύο βιώσιμα δεκαετή επιχειρηματικά σχέδια για τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ελαιόλαδου κι επιτραπέζιων ελιών.
  Olive Oil & Table Olives
 • Η παρούσα κλαδική μελέτη παρουσιάζει τη σημαντικότητα στροφής της γεωργίας σε βιολογικές καλλιέργειες. Αναλύει τη διεθνή αγορά βιολογικών προϊόντων καθώς και τις ανάγκες της. Τέλος επικεντρώνεται στους βέλτιστους τομείς επένδυσης από νέους οι οποίοι επιθυμούν να εμπλακούν στον κλάδο των βιολογικών προϊόντων.
  Organic products in Greece
 • Από αυτή τη μελέτη αναδεικνύεται η αξία του πολλαπλασιαστικού υλικού ως βάση υγιών καλλιεργειών. Αναλύεται η ισχύουσα νομοθεσία για κάθε είδος καλλιέργειας καθώς και οδηγίες ενασχόλησης κι επένδυσης στον τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού.
  Propagation material for ornamentals, vegetables, crops and trees
 • Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει τους περιορισμούς και τις ευκαιρίες για τους ήδη υπάρχοντες παραγωγούς αλλά και για τους νεοεισερχόμενους στον γαλακτοκομικό τομέα στην Ελλάδα. Επίσης παρουσιάζει μία οικονομικοεμπορική ανάλυση της αγοράς τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  The dairy sector in Greece constraints and opportunities for existing producers and newcomers
 • Η παρούσα έρευνα παρέχει μια επισκόπηση σχετικά με τον τομέα της παραγωγής λαχανικών στην Ελλάδα, εστιάζοντας τόσο σε "ανοιχτές" καλλιέργειες όσο και σε θερμοκήπια. Πραγματοποιεί μία οικονομική ανάλυση του κλάδου και την επίδραση που έχει στην ελληνική αγορά. Τέλος περιέχει δύο επιχειρηματικά σχέδια για νέους επιχειρηματίες σχετικά με την παραγωγή λαχανικών.
  Vegetables Open-Field and Greenhouse Production
 • Αντικείμενο της παρούσας κλαδικής μελέτης είναι η τεχνοοικονομική ανάλυση του τομέα της μελισσοκομίας στην Ελλάδα ως ευκαιρία απασχόλησης νέων, είτε είναι αρχάριοι και δεν έχουν εμπειρία με τη μελισσοκομία στο παρελθόν είτε είναι ενεργοί μελισσοκόμοι με προοπτικές. Επίσης παρουσιάζονται επιχειρηματικά σχέδια για νέους οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν και να ασχοληθούν με τον χώρο της μελισσοκομίας.
  Apiculture
 • Στην παρακάτω μελέτη παρουσιάζεται η οικονομική βιωσιμότητα της προϊοντικής διαφοροποίησης από την εκτροφή κρεοπαραγωγών ορνιθίων στην εκτροφή γαλοπούλων.
  Broiler to Turkey Farming Evaluation Study

Άλλες Μελέτες - Agrologistics

 • Στόχος της παρούσας μελέτης σχετικά με τις δυνατότητες του κλάδου των Agrologistics στην Ελλάδα είναι: (α) να εξετάσει το επίπεδο ανάπτυξης του τομέα στη χώρα τώρα και στο μέλλον β) να αξιολογήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης ενός δικτύου κέντρων Agrologistics στη χώρα με έμφαση στην ανάπτυξη ενός τέτοιου κέντρου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (γ) να εντοπίσει κενά δεξιοτήτων και ελλείψεις στο χώρο των αγροτικών επιχειρήσεων, να αξιολογήσει την ελκυστικότητα του τομέα σε νέους επαγγελματίες και να διατυπώσει προτάσεις για την ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης για την ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα.
  Executive Summary - Agrologistics
 • Task 1 Report
 • Task 2 Report
 • Task 3 Report
 • Task 4 Report